Bokningsvillkor – Semesterbostad – Spanien

Vi är glada att du är intresserad av att hyra en semesterbostad genom Elgstrom Invest S.L.
Nedan hittar du våra villkor.

Bokningsvillkor för att hyra Semesterbostad i Spanien

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor tillämpas från och med 01.11.2014 vid uthyrandet av semesterbostäder förmedlade av Elgstrom Invest S.L.

2. Bokning och avtal

2.1 Semesterbostaden bokas på vår hemsida eller direkt med vårt kontor. En bekräftelse på bokningen skickas omedelbart per e-post. Bokningsbekräftelsen och fakturan går aven att få per post.

2.2 Kunden bör noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen och fakturan stämmer. Eventuella skillnader mellan dessa uppgifter och tidigare uppgifter i prislistan eller på vår hemsida godkänns genom betalning av bokningsavgiften.

2.3 Om bokningsavgiften eller slutbetalningen inte sker innan förfallodagen har Elgstrom Invest S.L rätt att avboka beställningen.

2.4 Vi försöker i största möjliga mån uppfylla speciella önskemål. Observera att speciella önskemål endast anses som bindande om de bekräftats skriftligen av Elgstrom Invest S.L.

3. Service/priser

3.1.1 Priserna gäller för hela semesterbostaden (inte per person) för den överenskomna tiden och innefattar rätten för det angivna antalet personer att disponera den beskrivna bostaden. De publicerade priserna gäller fram till att hemsidan uppdateras.

3.1.2 Eventuella extra kostnader som skall betalas på destinationen nämns alltid i prislistan och fakturan. Eventuell önskad extra service betalas på plats. Slutstädningen är ibland uppräknad som en egen kostnad i fakturan, i vissa fall ingår den i hyran. På en del destinationer betalas den först på plats. De normala energikostnaderna ingår vanligtvis i hyran, om inte annat anges. Linne (lakan och handdukar) finns vanligen i bostaden, antingen ingår de i hyran eller så kan de hyras på plats mot en extra avgift. I hyran ingår inte tvättmedel, toalettpapper, brasved m.m. Sådant skaffar hyresgästen själv, enligt eget behov.

3.1.3 Uthyrningstiden är vanligen minst 7 nätter. Ankomst och avresa sker vanligtvis på en lördag. Utanför semester- säsongen är en kortare hyrestid samt flexibel ankomstdag ofta möjlig, men förutsätter en skriftlig bekräftelse från Elgstrom Invest S.L.

3.2 I beskrivningen av objektet och orten finns också upplysningar om lokal service. Vi kan emellertid inte garantera att alla omnämnda tjänster eller funktioner (t.ex. kollektivtrafik, butiker, restauranger m.m.) är tillgängliga under hyrestiden. Att en viss verksamhet är stängd, i synnerhet utanför semestersäsongen, är alltid möjligt. Allmän service, som inte direkt hänför sig till semesterbostaden, ingår inte i avtalet och omnämnanden om sådan är inte bindande.

3.3 Betalningsvillkor

Bokningsavgiften är 30% av hela hyresbeloppet och skall betalas inom 10 dagar från bokningen. Den resterande summan ska vara Elgstrom Invest S.L tillhanda senast 28 dagar innan hyreskontraktet träder i kraft. Om bokningen sker när det är mindre än 42 dagar till tillträde, ska hela summan betalas på en gång. Är slutbetalningen eller totalbeloppet inte inbetalt i tid, kan Elgstrom Invest S.L neka tillträde till bostaden.

3.4 Avbokningskostnader

Kunden har rätt att göra en avbokning på följande villkor, mot avbokningsavgift:

a) om avbokningen görs senast 43 dagar innan hyreskontraktet träder i kraft debiterar vi 10 % av hyran.
b) om avbokningen görs 42-29 dagar innan hyreskontraktet träder i kraft debiterar vi 50 % av hyran.

c) om avbokningen görs 28-2 dagar innan hyreskontraktet träder i kraft debiterar vi 80 % av hyran.
d) om avbokningen görs en (1) dag innan hyreskontraktet träder i kraft, eller senare, debiterar vi hela hyran.

Avbokning måste ske skriftligen för att anses som giltig. Avbokningen registreras det datum då meddelandet nått vårt kontor. Avbokning som sänts per e-post efter kontorstid räknas som registrerad på följande arbetsdag. För att avbokningen skall anses giltig, krävs en skriftlig bekräftelse från Elgstrom Invest S.L. Om hyresobjektet inte tas i bruk, eller tas i bruk efter avtalad ankomsttid, har kunden ingen rätt att få tillbaka hyrespengarna. Byte av resmål/objekt och tidpunkt för resan anses alltid som en avbokning.

Vi rekommenderar också de resande att teckna en reseförsäkring.

3.5 Prisförändringar
Elgstrom Invest S.L har noggrant utformat beskrivningen och prissättningen av bostaden. Vi kan dock inte garantera att ändringar inte kan ske. Kunden meddelas om eventuella förändringar vid bokningstillfället och senast i bokningsbekräftelsen. Uppgifterna i bokningsbekräftelsen gäller. Då bekräftelsen har skickats iväg är det föga troligt, men inte helt omöjligt, att förändringar i objektbeskrivningen uppstår. Om det är fråga om en stor förändring har kunden rätt att inom 5 dagar efter att han har erhållit informationen avboka utan extra kostnad. Eventuella inbetalda avgifter betalas tillbaka. Elgstrom Invest S.L har rätt till prisförändringar 22 dagar före hyresperiodens startdatum om skatter, offentliga avgifter eller valutakurserna förändras så att hyran påverkas. Om priserna höjs med över 10 % har kunden samma rättigheter som specificeras i föregående paragraf.

3.6 Avtalsförändringar, alternativ bostad och uppsägning av kontrakt
Elgstrom Invest S.L har rätt att säga upp hyreskontraktet innan det träder i kraft, om oförutsedda händelser inträffar så att hyresobjektet inte kan överlämnas till gästen. I så fall betalas avgifterna tillbaka. Elgstrom Invest S.L har också rätt att säga upp kontraktet under uthyrningen, om oförutsedda händelser förhindrar användningen av hyresobjektet. Elgstrom Invest S.L försöker i bästa möjliga mån att hitta en ersättande semesterbostad av lägst samma standard. Om detta inte är möjligt, eller kunden av legitima skäl tackar nej till en bostad, betalar Elgstrom Invest S.L eventuella prisskillnader. I andra fall i punkt 12 är Elgstrom Invest S.L inte ersättningsskyldig.

4. Ankomst och avresa:

Ändring av vistelsetiden.
När hela hyran är betald skickar vi en voucher (ett hyreskontrakt) till kunden, ca 4 veckor innan kontraktet träder i kraft. I vouchern anges nyckelförvaltarens kontaktuppgifter, adressen till semesterbostaden och hur man hittar till nyckelförvaltaren. Till semesterbostaden kan man vanligen komma mellan kl. 15.00 och kl. 23.00.
Nyckelförvaltaren väntar på den i vouchern angivna adressen och vid den överenskomna tidpunkten. Om man inte kan komma på avtalad tid bör man komma överens om saken med nyckelförvaltaren på förhand. Det går ofta att ordna så att nyckeln överlämnas vid en tidpunkt utanför gällande utlämningstid mot en avgift, men vi kan dock inte garantera det. Kan kunden inte ankomma till bostaden som avtalat på grund av t.ex. trafik, strejk, personliga anledningar etc. återbetalas inte något av den redan inbetalade hyran. Samma sak gäller om kunden ankommer för tidigt till bostaden. Önskar kunden utöka sin vistelse ska detta meddelas Elgstrom Invest S.L kundtjänst så tidigt som moöjligt. Nyckeln hämtas antingen direkt vid bostaden eller på det lokala kontoret.
OBS! Tillträde till lägenheten sker tidigast kl.15.00 tillträdesdagen och på avresedagen lämnas nyckeln senast kl.11.00.
Det är viktigt att ta detta i beaktning när flyg bokas med sen ankomst. T.ex. om flyget landar kl.23.55 den 5 juli, måste lägenheten vara bokad fr.o.m. 5 juli för att tillträde ska kunna ske vid ankomst.

5. Antal personer

Antalet personer (barn medräknade) som uppges i vouchern får inte överskridas. Nyckelförvaltaren har rätt att neka tillträde eller debitera extra för personer utöver det antal som anges i hyreskontraktet, om man inte har kommit överens om dem på förhand. Det maximala antalet kan överskridas med 2 spädbarn (0-2 år), men detta ska meddelas vid bokningstillfället.

6. Hyresgästens skyldigheter

6.1 Depositionsavgift
Då nyckelförvaltaren överlämnar nyckeln till hyresobjektet uppbär han en depositionsavgift på motsvarande
ca Euro 250 i landets valuta. Depositionsavgiftens storlek och betalningsmetod (kontant eller kreditkort) anges i fakturan och i vouchern. Depositionsavgiften återbetalas vid avresan, under förutsättning att bostaden lämnas i samma skick som vid ankomst. Om depositionen inte betalas kan tillträde till hyresobjektet nekas.

6.2 Omsorgsplikt
Hyresgästen ansvarar för att bostaden omhändertas väl under vistelsen. Eventuella husregler ska efterföljas och att hänsyn ska visas mot omgivningen.

6.3 Städning av kök
Hyresgästen ansvarar för att kökets inredning, porslin och bestick rengörs och diskas (det ingår inte i slutstädningen).

6.4 Skador i hyresobjektet
Om hyresgästen eller medresenärerna orsakar skada måste nyckelförvaltaren omedelbart informeras. Hyresgästen ansvarar för de skador som han/hon eller medresenärerna orsakar. Detsamma gäller om bostaden inte kan hyras ut till nästa hyresgäst. Alla skador avräknas mot depositionen.

7. Felanmälan och reklamation

Om hyresobjektet inte är i sådant skick som avtalet anger, eller om det under hyrestiden uppstår fel, ska nyckelför- valtaren omedelbart informeras. Om bristerna inte kan åtgärdas inom en rimlig tid skall detta meddelas till Elgstrom Invest S.L’s kontor på telefon +46 707 77 66 83. Om kunden inte omedelbart informerar nyckelförvaltaren eller Elgstrom Invest S.L om eventuella brister anses allt vara i sin ordning i hyresobjek tet enligt kontraktet. Detta gäller även fel som uppkommer under hyrestiden. Yttre och regionala faktorer som insekter, lösa hundar, ogynnsamt väder eller t.ex. skicket på offentliga naturområden berättigar inte till ersättning. Nyckelförvaltaren har inte rätt att godkänna reklamationer eller kompensationer. De problem som inte kan lösas på plats ska reklameras skriftligen inom 4 veckor från hyreskontraktets utgång. All nödvändig information och bevis ska bifogas (foton, kvitton etc.).
Om inte instruktionerna ovan efterföljs är Elgstrom Invest S.L inte ersättningsskyldig.

8. Elgstrom Invest S.L skyldigheter

Om Elgstrom Invest S.L gör sig skyldig till kontraktsbrott är vi förpliktigade att ersätta ekonomiska förluster, men inte personskador. Elgstrom Invest S.L ersättningsskyldighet, då man inräknar alla gästernas krav, begränsas till hyressumman. Om internationella bestämmelser eller nationella lagar begränsar eller hindrar Elgstrom Invest S.L verksamhet så gäller dessa bestämmelser. Elgstrom Invest S.L är inte ansvarig om skadan orsakas av något av följande:

  • Hyresgästens eller hans medresenärers handlingar eller försummelser.
  • Oförutsedda eller oundvikliga försummelser av tredje part som inte berörs av hyreskontraktet.
  • Force majeure: Elgstrom Invest S.L ansvarar inte för skador som uppstår till följd av ett oöverkomligt hinder eller av andra oförutsedda händelser, som vi inte kunde ha avvärjt. Sådana skäl är t.ex. krig eller naturkatastrofer.
  • Användningen av simbassänger, lekplatser för barn och idrottsanläggningar sker helt på hyresgästens eget ansvar.
  • Skador eller förluster som drabbar hyresgästen vid inbrott.
  • Offentliga vägar, personskador eller materiel förlust.

Elgstrom Invest S.L kan inte hållas ansvarig för något som inte omnämns i dessa villkor.
Villkoren omfattar inte inhyrd personal.

9. Ombudsman

Innan kunden vidtar juridiska åtgärder eller har juridiska frågor gällande dessa villkor, rekommenderar vi att Konsumentombudsmannen kontaktas. Konsumentombudsmannen försöker att nå en rättvis och skälig lösning för alla typer av problem mellan kunden och Elgstrom Invest S.L där resan har bokats.

10. Lagstadgad tid

Ersättningskrav mot Elgstrom Invest S.L och rätt till att bestrida kontraktet, upphör efter ett år.
Den lagstadgade tiden börjar dagen efter att hyresperioden upphört.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

Relationen mellan kunden och Elgstrom Invest S.L berörs av spansk lag. Kunden kan endast stämma Elgstrom Invest S.L i Malaga. Elgstrom Invest S.L kan dock ta juridiska åtgärder mot kunden på dess hemort eller i Malaga.

Semesterbostad i Spanien Selwo Holiday Home